En blogg från SKL

SKL:s socialtjänstblogg

Aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

Gästblogg av Greger Bengtsson

Här gästbloggar Greger Bengtsson, samordnare på sektionen för socialtjänst på SKL.

Galten Särimner har återuppstått!

Socialtjänsten står inför många utmaningar. De demografiska förändringarna medför behov av såväl mer hemtjänst och fler platser på äldreboenden. Krav på ökad kvalité i äldreomsorgen kommer nästan dagligen i media. Personalkrisen, behov av fler bostäder för äldre, ensamkommande barn, misshandlade kvinnor, hushåll med svag ekonomi är andra frågor som kräver sin lösning i landets 290 kommuner.

Dessa förändringar har medfört en ansträngd ekonomisk situation för kommunerna som samtidigt har tagit emot rekordmånga flyktingar.

Regeringen har sett detta och tillför 10 miljarder per år till kommunerna och landstingen. Då har väl Åsa Regner rätt i att kräva att kommunerna tar sitt ansvar för välfärdssatsningar när de fått hela 10 miljarder? Eller?

Vi kan väl räkna efter för att till vad pengarna ska räcka? 23 procent går till landstingen – då återstår drygt 7 miljarder. Av dessa så fördelas drygt 70 procent ut till kommunerna utifrån flyktingmottagande. Tanken är att kompensera de kommuner som har haft de största kostnaderna för flyktingmottagandet – en tanke som de flesta av oss sympatiserar med.

Återstår 2 miljarder. När dessa fördelas ut till kommunerna ger det drygt 3 miljoner per år till en svensk mediankommun. Denna satsning ska ge fler bostäder för barn, vuxna och äldre, fler socionomer, mer nattpersonal på särskilda boenden – ja listan är ganska lång…

Dessutom, om statsbidragen ska vara värdesäkrade och kompensera för pris- och lönehöjningar samt demografi så att kommunerna kan behålla en oförändrad ambitionsnivå i välfärden behövs ytterligare 2, 4 miljarder varje år.

I kommunernas Sverige behövs höjningar av kommunalskatten eller ökad effektivitet för att behålla nuvarande ambitionsnivå. Men i statsrådens Sverige räcker pengar länge… Som i den nordiska mytologin där grisen Särimner slaktades på kvällen och blev en festmåltid, för att på morgonen därpå återuppstå pigg och kry.

//Greger Bengtsson

Barnäktenskap sätter oss på prov

Vad gör vi med barn som är gifta när de kommer till Sverige? Frågan har vuxit i takt med migrationen och även uppmärksammats i en politisk debatt där även socialtjänsten har stått i skottgluggen. Barnäktenskap är inte rätt och många med mig känner en frustration över detta. Vad säger egentligen lagen och vad kan vi göra?

Trots att Sverige arbetat aktivt mot barnäktenskap och förbjudit det i svensk lag kan minderåriga vara gifta i Sverige. Är man redan gift när man kommer till Sverige så accepterar vi äktenskapet om barnet är över 15 år. Det är bara de som är under 15 år som underkänns enligt vår nuvarande lagstiftning i Sverige eftersom det äktenskapet strider mot åldern för sexuellt samtycke. Detta sätter socialtjänsten i en svår situation, och det borde vara en prioriterad fråga att se över lagstiftningen på området.

Dessutom behöver fler instanser skärpa sina rutiner. Migrationsverket som är första instans har nu utarbetat förslag till standard för handläggning av asylärenden som rör barn som är gifta eller som lever i äktenskapsliknande förhållanden där SKL just har lämnat in sitt remissyttrande. Barnets bästa, menar vi, måste stå i centrum och hela processen behöver bli mer rättssäker.  En viktig rutin är att Migrationsverket enskilt borde utreda alla barn som söker skydd i Sverige så att de kan upptäcka barn som är gifta eller lever i äktenskapsliknande förhållanden. Vidare anser SKL att det är bra att Migrationsverket ska göra anmälan regelmässigt för alla identifierade barn som uppges gifta eller som lever i äktenskapsliknande förhållanden. En annan viktig del är tydlig information till hela familjen, ja till alla som anländer till Sverige, om hur Sverige ser på barnäktenskap.

Vad kan då socialtjänsten göra? Enskilda samtal bör föras med barnen även av socialtjänsten. Just att de är enskilda med barnet är avgörande. Idag sker dessa samtal ibland där maken är närvarande, vilket sätter barnet i en svår situation.

Det är inte heller lätt att bedöma situationen då flickorna ofta är i beroendeställning till sina män, men socialtjänsten ska alltid göra en förhandsbedömning av de aktuella barnen. Det är också bra att öppna en utredning eftersom det är svårt för dessa flickor att i enbart ett eller två samtal lita på en myndighet i ett nytt land och våga berätta hur deras situation ser ut. De som kommer till Sverige och uppges vara gifta eller som lever i äktenskapsliknande förhållanden kan vara traumatiserade och kan ha utsatts för olika övergrepp, både innan och under flykten till Sverige. Socialtjänsten har ett oerhört svårt och viktigt uppdrag, men jag skulle vilja uppmana till ökad kunskap, en del finns exempelvis här: http://www.hedersfortryck.se.

En nyckelfråga tror jag är att vara tydlig med vad som gäller i Sverige. Alla barn, oavsett om de är flickor eller pojkar, ska ha rätt att leva utan risk för att utsättas för övergrepp, hot och våld. De har rätt att få vara barn och de har rätt till både en trygg uppväxt och utbildning.

Gästblogg av Fredrik Hjulström

Här bloggar Fredrik Hjulström, handläggare på sektionen för socialtjänst.

Dags att börja arbeta med riskbedömningar

Många av oss minns nog det klassiska exemplet med Semmelweis som på 1800-talet försökte övertyga sina kollegor att de borde tvätta händerna innan de gick in till förlossningsavdelningen, annars riskerade mödrarna de skulle förlösa att dö i barnsängsfeber. Men trots både goda argument och empiri hade han begränsad framgång. De flesta fortsatte helt enkelt att göra som de alltid gjort. Vi ska vara glada att hälso- och sjukvården har ändrat perspektiv sedan dess.

Idag definierar sig hälso- och sjukvården som en högriskverksamhet och de tittar mycket på hur HRO-organisationer (high reliability organisations) arbetar, exempel på sådana är flyg- och kärnkraftsindustrin. Dessa branscher har, vilket vi alla är tacksamma för, en välutvecklad säkerhetskultur och en hög riskmedvetenhet. Det innebär att ledare och medarbetare på alla nivåer skapar beredskap för att förutse, förebygga och hantera risker och avvikelser. Riktigt lika långt har inte den svenska hälso- och sjukvården kommit, men de är en bra bit på väg.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) hanterar patientskadeförsäkringen och har djup kunskap om hur man bedömer och beräknar risker inom hälso- och sjukvården. De har haft i uppdrag av SKL att titta på hur långt socialtjänstens barn och ungdomsområde kommit med att få kontroll över verksamhetens risker. De konstaterar att regelverken är många och svåröverskådliga, systematiken i arbetet låg och att de lokala skillnaderna tycks vara stora. LÖF menar att barn- och ungdomsvården måste börja med att genomföra systematiska kartläggningar av sina processer för att kunna förutse, förebygga och hantera risker och avvikelser.

Hur många incidenter som skett och hur många som skadats inom flyget är en knapptryckning bort. Hur många som drabbats av skador i vården är också möjligt att få fram. Men hur många som skadats direkt eller indirekt inom barn- och ungdomsvården, konstaterade redan vanvårdutredningen, har vi begränsade kunskaper om. Även om de Lex Sarah-anmälningar som görs till IVO kan ge en fingervisning om omfattningen.

Hur kan det vara så stora skillnader mellan olika verksamheter som alla påverkar människors liv och hälsa och i värsta fall leder till dödsfall? Trots allt har ju hälso- och sjukvården och socialtjänsten delvis samma regelverk på området. Skillnaderna beror troligtvis på tradition och kultur. Barn- och ungdomsvården är lekmannastyrd, den är mer norm, lag- och regelstyrd än kunskapsstyrd. När fel begås lyfts fortfarande ofta individuella misstag fram i ställer för att undersöka hur systemet bidragit till händelsen.

Är det inte dags för oss inom barn- och ungdomsvården att lämna kulturen på Semmelweis barnkliniker bakom oss och fullt ut acceptera att även vi arbetar i en högriskverksamhet som ställer krav på oss att skapa förutsättningar för att förutse, förebygga och hantera risker och avvikelser. Det handlar trots allt om unga människors liv och hälsa.

Varför skriver ingen om den goda vården och omsorgen?

Efter en innehållsrik dag på en länsdialog i Kalmar där jag blev inspirerad av allt gott arbete som görs inom socialtjänsten reste jag tillbaka till Stockholm. Det var befriande att med egna ögon och öron få ta del av allt det som är bra inom vårt område. Alltför sällan är det någon som skriver om det, inte minst media.

Jag hamnade bredvid en vacker dam i 70 års åldern som kämpade med tårarna. När jag tog mod till mig och undrade varför hon var så ledsen berättade hon att hon just hade hälsat på sin mamma som var långt över 90 år. Mamman hade bestämt sig för att livet, även om det hade varit gott, inte längre var något för henne. Nu låg hon för döden.

På äldreboendet var de stöttande. Damen berättade hur hon fick bo i en extrasäng bredvid mammans säng och personalens varma omsorg hade räckt till dem båda. Vi talade en stund om döden och om äldreomsorgen i Sverige som kvinnan lovordade.

Jag blev varm av att höra hur fint personalen stöttade både mor och dotter i en av livets svåraste stunder. Att befinna sig i livets slutskede är att vara en av samhällets mest utsatta och behövande. Det är, tycker jag, en av samhällets allra viktigaste uppgifter att ge en god, värdig och individuellt anpassad vård och omsorg till alla som behöver. Det är en uppgift som dessutom kommer att växa. Vi står idag inför världens äldsta befolkning.

Jag tänkte på det arbete vi just nu gör på SKL när vi arbetar med en rekommendation för att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre. Vi tar fram den i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna. Precis som tanken är i socialtjänstförordningen ska den enskildes behov vara styrande. De områden vi fokuserar på är delaktighet, arbetsmetoder, hur vi använder bemanning och möjligheten att använda välfärdsteknik för att förenkla arbetet.

När resan var slut och det var dags att ta farväl visade damen mig en bok hon fått av personalen på äldreboendet. Den handlade om hur vi kan ta hand om oss själva och våra anhöriga i livets slutskede. Hon berättade hur tacksam hon är över att personalen sagt att hon kan ringa när hon vill för att få hjälp att hantera smärtan och sorgen.

Nu var det min tur att bli riktigt rörd.

Samtidigt blev jag irriterad, ja nästan arg. Varför beskrivs så sällan detta i media? Säljer det inte?

Det finns så mycket bra att berätta om arbetet som görs i äldreomsorgen idag. Det är dags att vi ser till att det sker.

Författare:
Kommentarer: 3
Kategori: Okategoriserade

Gästgblogg av Kjerstin Bergman

Kjerstin Bergman, nationell samordnare för Barn och Unga på sektionen för vård och socialtjänst på SKL gästbloggar.

Dags att tänka om – myndighetsutövningen kan inte hjälpa alla barn

Anmälningar till socialtjänsten rapporteras öka vilket bland annat beror på att anmälningsskyldigheten har utökats. Samtidigt får socialtjänsten fler rutinmässiga anmälningar från andra myndigheter, exempelvis rapporteras skolk över en viss nivå eller uteblivet besök hos folktandvården. Det verkar som om förväntningarna på skola och andra aktörer numera handlar om att enbart följa anmälningsplikten och anmäla, i stället för att tillsammans arbeta förebyggande med tidigt stöd. Frågan är, vad uppnår vi med det? Skyddas verkligen fler barn tack vare detta?

Socialtjänsten förväntas idag, genom sin myndighetsutövning och sin utredningsverksamhet hjälpa alltfler barn i ett tidigt skede. När inflödet av anmälningar ökar på det här sättet blir frågan vad som händer med socialtjänstens unika kärnuppdrag, att skydda de barn och unga med de allra största behoven?

Vi vet inte hur effektiv myndighetsutövningen är för att skydda och stödja barn som far illa och riskerar fara illa eftersom det saknas nationell statistik. Enstaka studier har dock visat att av alla anmälningar sorteras upp emot två tredjedelar bort och endast en fjärdedel leder till insatser.

Samma utveckling finns i engelskspråkiga industriländer, där anmäls och utreds alltfler barn – bland annat beroende på att definitionen av “fara illa” har vidgats. Men det är fortfarande få barn och föräldrar som får insatser och det är fortfarande främst fattiga och socialt exkluderade familjer som blir föremål för socialtjänstens interventioner (Bilson A & Martin K, 2016, British Journal of Social Work). Detta görs, menar forskarna, utan att det finns evidens för att barnavårdsutredningen är effektiv för att förhindra att barn far illa. Forskarna anser att det behövs ett samhälle som arbetar för att reducera fattigdom och en socialtjänst som är mer human, som arbetar mer förebyggande med tidiga insatser, uppsökande verksamhet och grannskapsarbete. Men för att komma dit måste vi överge vår upptagenhet med att söka efter allt fler barn och föräldrar att utreda. Jag kan bara instämma.

Det är dags att vi tänker om även i vårt land. Det behövs lägre trösklar till effektiv hjälp, vilket inte verkar underlättas av en barnavårdsutredning efter anmälan. Lagstiftningen behöver ändras så att det går att ge tidiga insatser, som så kallad service, innan anmälan och utredning. Vi behöver lämna skrivborden och möta barnen och föräldrarna där de är – i skolan eller i bostadsområdet.

Författare: Kjerstin Bergman
kjerstin.bergman@skl.se

 

 

Författare:
Kommentarer: 11
Kategori: Okategoriserade

Svårt att jobba tryggt med integration med den nya lagen

För några veckor sedan hade jag ett möte på Regeringskansliet för att diskutera den nya utlänningslagen som handlar om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.  Jag ser en stor utmaning med den, inte minst ur socialtjänstens synvinkel. Hur ska man kunna jobba tryggt med integration enligt socialtjänstlagen och barnkonventionen när förutsättningarna är så oklara?

Den nya tillfälliga lagen träder med största sannolikhet i kraft den 20 juli i år. De barn, ensamkommande eller tillsammans med vårdnadshavare, som omfattas av den nya lagstiftningen är de som har lämnat in sin asylansökan efter den 24 november 2015, eller har hunnit fylla 18 år innan ett beslut har fattats.

Vid mötet på Regeringskansliet med en högt uppsatt tjänsteman framförde jag mina tankar om den nya lagen. Det svar jag fick var: ”Åsa, du har missuppfattat detta. Vi har samma integrationspolitik, det enda vi ändrar är migrationspolitiken. Du förstår lagen är tillfällig och när de tre åren gått så kommer de flesta få stanna.” Jag replikerade med att det är ju svårt att veta idag eftersom vi inte vet hur den politikiska situationen ser ut om tre år.

Det som var självklart för honom var inte lika självklart för mig. Jag frågade honom; ”Så du menar att socialtjänsten ska fortsätta jobba långsiktigt med de barn som kom efter 24 november 2015?”. Jag förklarade för honom vad jag menade. Att den nya lagen troligen kommer att innebära nya och svårare förutsättningar för socialtjänstens arbete. Socialtjänsten är skolad och duktig på att ta hand om och skydda de hjälpbehövande, men de behöver också rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb bra. Barnen riskerar att hamna i kläm och givetvis kommer den att påverka förhållningssättet hos personalen.

Tjänstemannen hade inte tänkt i dessa banor men kunde förstå hur jag menade. Vi avslutade vårt samtal och han tackade mig för att jag upplyst honom om socialtjänstens funderingar och oro och han lovade att föra dessa tankar vidare.

Efter mötet har jag funderat över vilket förhållningssätt jag ska ha när jag möter socialtjänsten på mina resor i Sverige. Något som jag tycker är viktigt är att få veta är vilket stöd Sveriges socialtjänst, familjehem, gode män och skolpersonal behöver för att kunna utföra ett bra arbete under den här tiden då den nya lagen gäller? Hur kan SKL ge det stöd som behövs för att jobba långsiktigt trots denna osäkerhet?

Den stora utmaningen är hur socialtjänsten ska kunna jobba tryggt med integration enligt socialtjänstlagen och barnkonventionen när förutsättningarna är så oklara? När ingen kommer att veta om ett tillfälligt uppehållstillstånd kommer att förlängas eller inte? När barn då får stanna på HVB under asylprocessen utan att bli behandlade som vuxna? Många menar att det blir svårt – för att inte säga omöjligt – att planera långsiktigt.

Oavsett intentionen kommer detta beslut att påverka hur vi kan och bör arbeta med ensamkommande barn och unga inom socialtjänsten.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Gästblogg av Kjerstin Bergman

Kjerstin Bergman, nationell samordnare för Barn och Unga på sektionen för vård och socialtjänst på SKL gästbloggar här om socionombristen.

Fokusera istället för att splittra

Socionombristen diskuteras flitigt i media. Läget är problematiskt och det är lätt att bli nedslagen. Därför är det viktigt att påminna om att det pågår ett engagerat arbete ute i kommuner och regioner för att komma tillrätta med situationen. Utspel från Akademikerförbundet SSR om att SKL vill sänka kompetenskraven i den sociala barn-och ungdomsvården riskerar splittring istället för att fokusera på huvudfrågorna. SKL är inte och har aldrig varit ute efter att sänka några utbildningskrav. Tvärtom.

Jag har varit ute på länsdialoger i nära nog alla län och den prioriterade frågan för flertalet är just personalförsörjnings- och kompetensfrågan. Många kommuner har exempelvis anställt administratörer som avlastning. Sammanställningen av det regionala utvecklingsarbetet 2015 visar att hälften av länen har lagt upp gemensamma introduktionsprogram för nya socialsekreterare. Det här är ett konkret exempel på fokuserat samarbete mellan lokal, regional och nationell nivå, med regionerna som ankare och Socialstyrelsen som draghjälp.

SKL vill ha ett tillfälligt andrum från socionomkravet. Detta för att kunna rekrytera och behålla personal med lämplig högskoleutbildning och skapa ordning och reda för att kunna stärka kompetensen. Ett problem är exempelvis att Socialstyrelsen i sina föreskrifter går längre än lagstiftningen och ställer högre krav på kompetens än vad man tycks göra på socionomprogrammen. Det saknas också enhetliga valideringsnycklar. Idag kan en person med samma meriter få besked av en högskola att det behövs komplettering med en termin, medan en annan högskola kräver ett par år på skolbänken. Så kan vi inte ha det och vi arbetar för att ändra på detta.

I handlingsplanen säger vi att socionomexamen är grunden, men att det inte räcker eftersom det är en generalistutbildning utan fördjupade kunskaper om barn. Det viktigaste för att stärka kompetensen är att få till är en gedigen vidareutbildning – med inriktning social barn – och ungdomsvård. Och för att garantera något robust måste den inordnas i högskoleförordningen (jämför sjuksköterskornas vidareutbildningar). Socialstyrelsen har just nu ett uppdrag att upphandla vidareutbildningar på 7.5 högskolepoäng till erfarna socialsekreterare och arbetsledare. Det är utmärkt – men det räcker inte. Risken finns att det blir ett tomtebloss. Så kan vi inte ha det, och vi arbetar för att få mer långsiktighet.

Men det är ingen quick fix, och det är inget ensamjobb att åstadkomma stabilitet och ökad kompetens inom den sociala barn-och ungdomsvården. Vi behöver arbeta på alla nivåer, lokal, regional och nationell, tillsammans med högskolor, fackförbund och intresseorganisationer. Och vi behöver hålla fokus för att inte förlora oss i sidospåren.

av Kjerstin Bergman

 

Dispenser behövs under en övergångstid

Personalsituationen inom den sociala barn- och ungdomsvården är ansträngd och det är svårt att rekrytera socionomer till myndighetsutövningen. En förändring kräver långsiktiga insatser, det är alla parter överens om. Men vad gör vi idag och imorgon för att klara situationen? En tillfällig dispens från föreskriften om socionomutbildning är viktig för att göra det möjligt att behålla och anställa medarbetare med andra, men ändå relevanta, utbildningar.

Trots behovet av konstruktiva lösningar har förslaget om tillfälliga dispenser bemötts av Akademikerförbundet SSR med en onödigt aggressiv retorik. Man väljer att missförstå förslaget och antyder att det handlar om en permanent förändring.

I verkligheten tror jag inte att vi står så långt från varandra.  Både SSR och SKL anser att det är viktig att förtydliga hur valideringen ska gå till för dem som saknar socionomexamen och har arbetat länge i den sociala barn- och ungdomsvården. I november fanns 450 obehöriga handläggare och chefer.  Vi vill verkligen inte att erfaren personal med akademisk examen ska lämna verksamheten, de behövs mer än någonsin på sin arbetsplats. Däremot vill vi veta vad som krävs för att de ska få sin behörighet.

Sedan i höstas har vi med framgång arbetat tillsammans med SSR för att hitta vägar för hur nyanlända, med motsvarande socionomutbildning från tredje land, ska kunna komma in i den svenska socialtjänsten i ett ”snabbspår” som innebär både praktik och utbildning.

Med erfarenheter från detta borde vi kunna diskutera en komplettering för redan anställda medarbetare.

Det pågår ett omfattande förbättringsarbete inom ramen för handlingsplanen ”Stärkt skydd för barn och unga”. Prioriterade frågor är personalomsättning, kompetensutveckling och arbetsmiljö.  Hälften av länen har redan byggt upp länsgemensamma introduktionsprogram för nyanställda och kompetensprogram i stort. Många kommuner anställer administratörer och andra yrkesgrupper som avlastning och arbetar med arbetstyngdsinstrument för att få en uppfattning om arbetsbelastningen. Vi ser en stor kreativitet och en stor vilja att åstadkomma en bra verksamhet för barn och unga.

Men mycket arbete kvarstår för att få till en stabil utveckling och här är en tillfällig dispens från socionomkravet viktigt för att ta tillvara och behålla de resurser som finns. Detta är långt bättre för barn och unga än att tjänster förblir vakanta eller att de besätts med tillfälliga och kostnadsdrivande konsulter.

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Okategoriserade

Balansakt för det goda samhället

De fruktansvärda terrordåden har fått rädslan att krypa in i själva fundamentet av vårt samhällsbygge. Frågan om radikalisering påverkar oss allt oftare i vår vardag och beredskapen för hot och våld finns runtomkring oss.

En rädd människa vill agera. Fly eller slåss. En rädd människa klarar inte av att behålla komplexa sammanhang i huvudet utan förfaller till svartvita beskrivningar som polariserar verkligheten.

Det är paradoxalt eftersom vi nu – idag – skulle behöva både empati och intellekt för att klara de utmaningar vi står inför. Vi behöver utveckla förståelsen för den värld vi befinner oss i så att vi drar rätt slutsatser, och agerar på ett konstruktivt sätt.

Det är en balansakt på en tunn lina mellan hämndlystnad och vedergällning å ena sidan och kampen för ett humant samhälle där vi behandlar varandra så som vi vill bli behandlade själva å andra.

I denna balansakt har socialtjänsten ytterligare ett stort uppdrag; Kampen mot radikaliseringen. Vi vet att det är ett viktigt uppdrag. Sverige är efter Belgien och Danmark det land där högst andel personer har rest som stridande till Mellanöstern.

Det är ett uppdrag i en tid då socialtjänsterna är erkänt tyngda och trängda av nya gruppers behov, ökad statlig detaljreglering och neddragningar inom andra samhällssektorer. Ett utökat åtagande i arbetet mot radikalisering kräver ökade resurser tillsammans med kunskapsstöd. En rad juridiska frågeställningar kring hur socialtjänsten kan och får arbeta, samt vad som ligger inom socialtjänstens uppdrag, behöver klargöras. Även i de fall insatser ligger inom socialtjänstens uppdrag, kräver arbetet med bland annat religiös fundamentalism nya typer av kunskaper.

En av insatserna från regeringens sida är att Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att utarbeta stöd för socialtjänsten i ärenden som rör våldbejakande extremism. Uppdraget ska slutredovisas i maj 2016.

SKL välkomnar Socialstyrelsens arbete, men betonar att socialtjänsten bara är en av många aktörer. Socialtjänstens grunduppdrag avser vård för individer med särskilda behov och utgår från ett familjeperspektiv, inte samhällsskydd. Lagstiftningen måste tydligt avgöra vem som har ansvar för vad, så att juridiska eller organisatoriska mellanrum inte lämnas utan åtgärd i hopp om att socialtjänstens goda vilja träder in för att göra en insats där ingen annan tar ett tydligt ansvar.

Vi välkomnar också Röda Korsets nationella stödtelefon som öppnade nyligen dit allmänhet och profession kan vända sig för att få information, råd och stöd i frågor som våldsbejakande extremism.

På individnivå är radikaliseringsprocessen en komplex process som kräver vår närvaro och vårt engagemang för att vi ska kunna identifiera och motverka den.

Jag är övertygad om att det öppna och demokratiska samhället kommer att överleva även detta. Men det kräver att vi står upp för det och bekämpar rädsla och dumhet med empati och tankeverksamhet.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Okategoriserade

Är det någon som klarar det så är det socialtjänsten

På tåget mot upptakten i Gävleborg infinner sig äntligen orden för något jag upplever starkt. Att det trots den enorma belastningen och rapporter om att många går på knäna just nu finns så mycket hopp. Jag tänker – är det någon som kan klara av en kris så är det socialtjänsten.

Jag och min kollega Kjerstin Bergman har varit på Gävleborgs upptakt i arbetet med SKL:s handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Representanter från nära nog alla kommuner i länet, chefer, politiker var på plats med en energi och glädje som smittade

Det är ju lite märkligt trots allt. Resurserna är fortsatt knappa, personalsituationen är tuffare än någonsin och det är även läget med nyanlända och ensamkommande. Samtidigt finns det ett ”jävlar anamma”. En energi som spirar ur engagemang. En glädje och stolthet över att presentera allt det utvecklingsarbete som är på gång i kommunerna och i regionen.

Flera vittnar om den förankring och det stöd för förbättringsarbetet som finns i regionen, inte minst genom den regionala utvecklingsledaren. Stödet har funnits länge – men har nu fått en extra skjuts i och med det nationella fokus som finns på socialtjänstens arbete.

IFO-chefen Lars Lodin satte ord på det vi alla kände; ”Det är nu eller aldrig vi har möjlighet att utveckla verksamheten”.

I Gävleborg är de otroligt duktiga på att vidareutbilda och introducera socionomer. Några kommuner samarbetar med högskolan i ett trainee-program som underlättar rekryteringen och inskolningen av nyutexaminerade. För anställda finns kompetensutveckling och stöd i samarbete med högskolan med utbildning för de som arbetat längre och för familjehemssekreterare. Det skapar en utvecklingspotential som uppmuntrar medarbetare att stanna. De kompetensutvecklingspengar de har fått från staten använts på ett enastående sätt.

Just introduktion och kompetensutveckling är en nyckelfråga för att åstadkomma en stabil social barn och ungdomsvård – och det är också en av de huvudfrågorna i SKL:s handlingsplan kopplat till flera konkreta förslag.

Det bestående intrycket av våra resor runt i landet är energin och kompetensen. Man har valt olika angreppsvinklar. Umeå har exempelvis utvecklat en första linje som sätter in bistånd snabbt och har verkligen hittat en nivå att utreda i tillräcklig omfattning.

I Västerbotten har de också gjort en spännande studie kring hur det är att jobba i glesbygd.

Här i Gävleborg kommer man att fortsätta jobba med samverkanslösningar över kommungränserna för rekrytering av familjehem. Oftast är det de större kommunerna i ett län som har musklerna.

Jag tror att det var Bamse som sa att man ”måste vara snäll mot de små om man är stor och stark själv” – men när det gäller att få tag i familjehem så får vi inte glömma att det är precis tvärtom. Här sitter de mindre kommunerna ofta på en guldgruva med fler möjligheter att hitta familjehem än de stora kommunerna. Det jag känner är hur mycket jag beundrar dessa människor och vad de åstadkommer även när det är kris. De mobiliserar och växer med uppgiften. En upplevelse som kan få nackhåren att resa sig.

Jag känner en stor glädje och stolthet inför det arbete som nu är igång på olika sätt och på olika nivåer och jag är övertygad om att om det är någon som klarar av detta så är det socialtjänsten.

 

Sida 1 av 212
skl logotyp